Основні положення шкільного статуту

Основні положення шкільного Статуту
Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. У навчальному закладі визначена українська мова викладання, запроваджено поглиблене вивчення іноземної мови в 1-11 класах та математики в 5-11 класах. Профілі навчання щорічно визначаються робочим навчальним планом.                
Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження(копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Прийом учнів до спеціалізованих класів з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. Порядок прийому до спеціалізованих класів з поглибленим вивченням окремих предметів регламентується Положенням про конкурсний прийом учнів. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та наказом директора можуть відраховуватися зі спеціалізованого класу з поглибленим вивченням окремих предметів.                
Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин.                
 Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
Ø      учні;
Ø      керівники;
Ø      педагогічні працівники;
Ø      психологи, бібліотекарі;
Ø      інші спеціалісти;
Ø      батьки або особи, які їх замінюють.  
Учні мають право:
Ø      на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; Ø      на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
Ø      на доступ до інформації з усіх галузей знань;
Ø      брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
Ø      брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
Ø      брати участь в обговоренні та виносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів(вихованців);
Ø      на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
Ø      на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;  
Учні зобов’язані:
Ø      оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
Ø      дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
Ø      бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
Ø      дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
Ø      брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
Ø      дотримуватися  правил особистої гігієни.                  
Педагогічні працівники мають право на захист професійної честі, гідності.            
Педагогічні працівники зобов’язані:
Ø      забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових  державних вимог;
Ø      виховувати в учнів самоповагу;
Ø      дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
Ø      захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
Ø      обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; Ø      звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
Ø      брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
Ø      на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;                
Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
Ø      забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
Ø      постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
Ø      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
Ø      виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини та виконувати інші обов’язки, які не суперечать чинному законодавству України.