Правила прийому

1. Загальні положення  
1.1. Правила конкурсного  приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 11 Харківської міської ради Харківської області розроблені відповідно до  Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл(шкіл-інтернатів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту  закладу.
1.2 Приймання  дітей    до Харківської  спеціалізованої    школи I-III ступенів № 11 Харківської міської ради Харківської області здійснюється на конкурсній основі.
1.3. У конкурсному відборі  можуть брати участь діти  незалежно від місця проживання.
1.4.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.                           
2. Організація конкурсу  
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні  закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування (математика, англійська мова).
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-серпень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей  відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове    конкурсне    приймання     може,    як    виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для   проведення  конкурсних   випробувань  у   закладі створюється конкурсна педагогічна  комісія, склад якої затверджується наказом директора     за   погодженням  з  радою  навчального  закладу.  До  складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор школи або його заступник.
2.6. Умовами конкурсу передбачається проведення випробувань із   загальноосвітніх   предметів – математики та англійської мови. З кожного   предмета   створюється предметна   комісія   зі   складу   членів   конкурсної   комісії та представників відповідних методичних обєднань ( у кількості не більше 3-х членів). Склад комісій затверджується наказом директора  закладу.
2.7. До участі в конкурсі допускаються діти  на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора  закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту . Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи , крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка. 2.8.   До   конкурсної   педагогічної комісії  можна   подавати   копії  дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.9.  Учні-переможці III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, II, III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук, переможці інших інтелектуальних змагань не нижче обласного рівня зараховуються до відповідного класу школи  поза конкурсом.                              
3. Проведення конкурсу  
3.1.   Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої  школи,   проводиться   у визначені закладом терміни з 20 червня по 1 липня та з 1 по 20 серпня у формі співбесіди  з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2.     Співбесіда    з    дитиною,    яка    вступає    до     1-го    класу спеціалізованої школи  включає виконання спеціальних діагностичних  завдань  для  перевірки  рівня  загального розвитку   дитини,   її   функціональної   готовності   до   систематичного навчання та здатності до вивчення іноземної мови та математики. Ці завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою закладу та затверджує директор  закладу за погодженням з управлінням освіти Фрунзенської районної у м.Харкові ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3.    Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи , не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів  спеціалізованих шкіл, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило,  під час основного конкурсного приймання на загальних засадах. Приймання учнів   може відбуватися за співбесідою, якщо дитина навчалася раніше за спеціалізацією, яка відповідає спеціалізації закладу( поглиблене вивчення іноземної мови та математики), та має навчальні досягнення на достатньому та високому рівні. Конкурсне випробування може проводитися за усними та письмовими завданнями.
3.5.  Варіанти   письмових  завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним  програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів   та затверджуються  директором ХСШ № 11 за погодженням з управлінням освіти Фрунзенської районної у м. Харкові ради. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.7.  Конкурсні завдання зберігаються у директора  в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.8. Для   проведення  конкурсного  випробування   у   письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі  штампом  навчального закладу для підготовки  до  відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).  Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за переліком запропонованих питань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо, а саме: 2-4 класи – 1 академічна година; 5-9 класи – 2 академічні години; 10-11 класи – 2 астрономічні години.
3.10. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими   вступниками   під   час   підготовки   до   усної   відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор .
3.11.  Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються  у вигляді протоколів  відповідної комісії, які зберігаються   в  тому   самому  порядку,   що   й   протоколи   державної підсумкової атестації учнів (додається).
3.12.  Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення. 3.13.  Учасники   міжнародних   олімпіад,   конкурсів,   спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.14.   Учні-випускники 9-х класів, які за результатами  навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються   від   одного   випробування   (на   вибір    вступника)   з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.15.  З   категоріями   учнів,   зазначеними   в   пунктах   3.13-3.14, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за   результатами   співбесіди   учень   не   підтверджує   своїх   попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.16.    Діти  ,  які   хворіли   під   час   проведення конкурсу,  зобов'язані   подати  медичну  довідку,   на  підставі  чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ХСШ № 11.
3.17.    Діти   ,   які   не   з'явились   на   конкурсне випробування   без  поважних  причин,   до   наступних   випробувань  не допускаються.              
4. Порядок зарахування  
4.1.   Учні,  які   згідно  з   рейтингом  пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування  учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2.   До навчального закладу подаються такі документи:  копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка  встановленого зразка.
4.3.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад   якої   визначаються   навчальним   закладом   за   погодженням   з відповідним   органом   управління   освітою.    Проведення   додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу  управління освітою, який  створює  свою   апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні , які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої   школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти,   які   не   пройшли   конкурсу   для   зарахування   до    1-го   класу спеціалізованої    школи,     вступають    до    іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6.  Учні, які зараховані  до   спеціалізованої школи , але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються   із   закладу.    На    звільнені    місця    може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.                       
5. Контроль за проведенням конкурсу  
5.1.  Директор   школи      несе      персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2.  Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування  дітей    до    спеціалізованої    школи      за    його    результатами покладається на  управління освіти Фрунзенської районної у м.Харкові  ради та управління освіти Харківської міської ради.
5.3.  При порушенні  закладом вимог  Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл(шкіл-інтернатів) та Правил   конкурсного  приймання до Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 11 Харківської міської ради Харківської області рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав   це  рішення,   організовує   і   проводить   повторний   конкурс, результати якого є остаточними.